1. AuTiWerkT

De lage tewerkstellingsgraad van mensen met autisme wordt meestal verklaard omwille van de kenmerken van autisme, waarbij men vooral verwijst naar het verwerven van een job. Toch blijken tal van andere aspecten ook een rol te spelen voor het behoud van de job (zie Peter Vermeulen)

Om de aspecten van leren leven te ondersteunen is het van belang om personen met autisme te begeleiden in hun traject waar zinvolle dagbesteding en toeleiding naar arbeid in het beschut of normaal arbeidscircuit een centraal thema vormen.

Om de gevolgen van hun praktische belemmeringen omwille van hun autisme te beperken werd vanuit het Departement Onderwijs een aanzet gegeven om pilootprojecten uit te werken die aansluiten bij de noden van de leerlingen met autisme.

De behandeling van personen met ASS is al lang geen zaak meer van louter klinische omkadering, maar krijgt tegenwoordig vorm in diverse omgevingen. De integrale behandeling van ASS begint best zo vroeg mogelijk en vraagt in iedere ontwikkelingsfase een aangepaste aanpak. Typisch voor personen met ASS is immers het onvermogen om zelf hulp te vragen bij het omgaan met verandering, waardoor de persoon met ASS doorheen zijn leven kwetsbaar blijft, in iedere levensfase. Het is bijgevolg aan de omgeving om in iedere levensfase aangepaste actieve begeleiding aan te bieden.

In volle puberteit komt voor de persoon met ASS een belangrijk nieuw gegeven in beeld: de kans op tewerkstelling. We beschouwen in dit project tewerkstelling als een belangrijke factor in de levenskwaliteit van personen met ASS. Het opent de mogelijkheid om geld te verdienen, het biedt een dagritme en een gamma aan sociale contacten, en het vormt voor de persoon met ASS een zinvolle manier om zich in de maatschappij te integreren vertrekkend van de eigen competenties. De integrale behandeling en ondersteuning van personen met ASS omvat m.a.w. ook het samen zoeken naar een optimale plaats in de samenleving zowel qua tewerkstelling als qua wonen (Schrameijer, 2003)

De onderwijs- en arbeidsomgeving kunnen vandaag deel uitmaken van die integrale behandeling, mits de partners in kwestie (leerkrachten en werkgevers) over de juiste kennis en middelen beschikken om in iedere situatie gepast om te gaan met hun ASS-leerling en –werknemer. Het huidige project wil achtergrond en ondersteuning aanbieden aan leerkrachten die als stagebegeleider fungeren voor een ASS-leerling, en wil potentiële werkgevers de nodige basiskennis rond ASS bijbrengen.

Op deze website wordt u geïnformeerd over de finalisering van het pilootproject ‘Autisme, stage en tewerkstelling’ van het GO!

 

Hilde Pauwels Sigrid Seurynck
Projectmedewerker SBSO De Mast Martine Verhaeghe
  Projectmedewerkers SBSO Ter Zee
   
Willy Dewinter Eric Sorel
Directeur SBSO De Mast Directeur SBSO Ter Zee
   
An Saey Koen Schuermans
PBD GO! PBD GO!