1.1 Problemen inzake tewerkstelling

Stoornissen in het autismespectrum hebben een permanent karakter. Een mensenleven lang dragen personen met ASS de beperkingen met zich mee. Ze kunnen ermee leren leven, maar … de meest fundamentele vraag die gesteld dient te worden is: “Waar willen we in de volwassenheid met de persoon met ASS naartoe?”

Schoolverlatende jongeren met ASS hebben het erg moeilijk met het zoeken naar werk. Een beperkt aantal vindt een job, maar kan deze maar een korte tijd houden tengevolge van hun beperking. Ze kunnen bv. de werkdruk niet aan, haken af en komen in de werkloosheid terecht. Bedrijven houden vaak de boot af om personen met ASS tewerk te stellen. Het vraagt teveel tijd en energie en levert niet altijd het verwachte rendement op.

Volgende aspecten liggen aan de basis van de problemen inzake tewerkstelling:

Clichébeeld autisme

Over ASS wordt er nog steeds een clichébeeld opgehangen. Het wordt al te vaak geassocieerd met niet-spreken, in zichzelf gekeerd zijn, zich ‘vreemd’ gedragen. Het accent wordt te weinig gelegd op de competenties en talenten van de persoon met ASS. Ze beschikken nochtans over heel wat werkpotentieel.

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis

Een stoornis in het autismespectrum heeft een pervasief karakter. De stoornis omvat kwalitatieve verschillen in de ontwikkeling op het vlak van communicatie, sociaal begrip en verbeelding. De ontwikkelingen verlopen anders en maken het voor de persoon met deze beperkingen moeilijk om:

-       informatie te zoeken over jobs en effectief werk te vinden

-       een positieve indruk na te laten tijdens een sollicitatiegesprek

-    tengevolge van weinig begrip omtrent ASS en het achterwege blijven van de noodzakelijke ondersteuning, werk te houden

Camoufleren en compenseren van de beperking

Een stoornis in het autismespectrum is onzichtbaar aanwezig. Werkgevers kunnen zich niet baseren op waarneembare fysieke kenmerken waarmee zij rekening kunnen houden bij een eventuele tewerkstelling. De onzichtbaarheid kan leiden tot het foutief begrijpen van de persoon met ASS.

Dit heeft tot gevolg dat er op het werk situaties ontstaan die de persoon met ASS niet aankan. Het geleverde werk en het gedrag van de persoon met ASS kan onterecht beoordeeld of zelfs veroordeeld worden.