Basisinfo autisme

De lage tewerkstellingsgraad van mensen met autisme wordt meestal verklaard omwille van de kenmerken van autisme, waarbij men vooral verwijst naar het verwerven van een job. Toch blijken tal van andere aspecten ook een rol te spelen voor het behoud van de job (zie Peter Vermeulen)

Om de aspecten van leren leven te ondersteunen is het van belang om personen met autisme te begeleiden in hun traject waar zinvolle dagbesteding en toeleiding naar arbeid in het beschut of normaal arbeidscircuit een centraal thema vormen.

Om de gevolgen van hun praktische belemmeringen omwille van hun autisme te beperken werd vanuit het Departement Onderwijs een aanzet gegeven om pilootprojecten uit te werken die aansluiten bij de noden van de leerlingen met autisme.

De behandeling van personen met ASS is al lang geen zaak meer van louter klinische omkadering, maar krijgt tegenwoordig vorm in diverse omgevingen. De integrale behandeling van ASS begint best zo vroeg mogelijk en vraagt in iedere ontwikkelingsfase een aangepaste aanpak. Typisch voor personen met ASS is immers het onvermogen om zelf hulp te vragen bij het omgaan met verandering, waardoor de persoon met ASS doorheen zijn leven kwetsbaar blijft, in iedere levensfase. Het is bijgevolg aan de omgeving om in iedere levensfase aangepaste actieve begeleiding aan te bieden.