1.6 Hoe wordt het aangepakt? Begeleiding.

Het professioneel omgaan, begeleiden en werken met ASS-personen is gebaseerd op vijf assen.

1. De aanpak start met een grondig individueel onderzoek van het kind/de jongere/de volwassene. Door onderzoek bekomt men informatie betreffende de sterke en zwakke kanten, de leerstijl, de motivatie en interesses, de directe noden en de noden op lange termijn van diegene die onderzocht wordt. De resultaten afgeleid uit het onderzoek vormen samen de basis voor de diagnosestelling.

2. Een tweede stap naar begeleiding toe bestaat uit het ontwikkelen van een grondige kennis betreffende autisme. Het komt erop neer met een autibril de eigen wereld waar te nemen, zich in de schoenen van een persoon met ASS te plaatsen en het waargenomene op een autistische denkwijze te leren begrijpen en interpreteren. Autisme dient van binnenuit begrepen te worden.

3. As drie bestaat erin de omgeving aan te passen in functie van de vragen, noden en behoeften van de persoon met ASS. De realiteit zorgt voor chaos en verwarring in hun waarnemen en denken. Gebeurtenissen, mensen, geluiden, prikkels, plaatsen en indrukken vormen één grote massa. Er bestaat geen duidelijke grens, orde of betekenis. Personen met ASS gaan voortdurend op zoek naar herkenbare patronen. De ruimte, de tijd, het hoe en het waarom dienen voortdurend verduidelijkt te worden. Hun sensoriële problemen dienen ook voortdurend in acht te worden genomen.

4. Het vierde deel van de aanpak houdt het doel voor ogen mensen met ASS voor te bereiden op de volwassenheid. De focus van de begeleiding is erop gericht ervoor te zorgen dat personen met ASS, ondanks hun beperkingen, een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Het is belangrijk prioriteiten te stellen in functie van de toekomst. Het aanleren van functionele vaardigheden staat centraal. Het betreft hier activiteiten uit het dagelijks leven, sociale vaardigheden, werkvaardigheden en werkgedrag, communicatie, vrije tijd en dagbesteding.

5. De vijfde as omvat educatieve strategieën waarin de vooropgestelde prioriteiten aangeleerd en ontwikkeld kunnen worden. Personen met ASS zijn visuele denkers en hebben nood aan een ondersteunende vorm van onderwijs en opvoeding. Het aanleren van vaardigheden vertrekt vanuit een omgekeerde vorm van integratie. Het leren in groep is niet aan hen besteed. Het leer- en ontwikkelingsproces start best binnen een kleine setting en gaat geleidelijk over naar een grotere context. Mensen met ASS hebben behoefte aan een continuüm van begeleiding. Daarmee wordt bedoeld dat zowel op horizontaal als op verticaal vlak voortdurend dient te worden samengewerkt tussen de verschillende personen die instaan voor de begeleiding van mensen met ASS.