4.2 Stappenplan

Dit stappenplan geldt voor de leerlingen met ASS waarvan men verwacht dat ze de school zullen verlaten.

Stap 1

Aan de ouders van de leerlingen – die in aanmerking komen voor het project – wordt gevraagd of zij zich akkoord verklaren met de overdracht van gegevens van hun kind aan tewerkstellingsinitiatieven.

Stap 2

Dit is het moment van de overdracht: de school stelt de geselecteerde leerlingen voor aan GTB. GTB krijgt informatie over het schoolse traject van de leerling met ASS, daarnaast worden relevante buitenschoolse gegevens doorgegeven. Dit kan vanuit het dossier van voorgaande scholen, ervaringen omtrent het functioneren in de klas – werkplekleren – stages, …

Stap 3

De leerling staat centraal in zijn/haar proces naar tewerkstelling toe. Dit probeert men ook na te streven door na de overdracht zo spoedig mogelijk een gesprek te hebben met de leerling zelf. Dit is voor GTB de eigenlijke intake omdat men los van de reeds verkregen info vanuit de school uitgaat van de verlangens, noden of vraag van de cliënt. De leerling blijft immers te allen tijde dirigent in eigen proces.

Wanneer de leerling uit het laatste jaar van de kwalificatiefase OV3 komt en de school wil verlaten voor een plaats op de arbeidsmarkt, stelt GTB of de school ABO voor indien de leerling nog geen werk in het vooruitzicht heeft. De ervaring leert dat de slaagkansen voor leerlingen met ASS voor het vinden van een job aanzienlijk vergroten na het volgen van dit jaar, gezien dit een geleidelijke, zachte overgang betekent van de school naar een nieuwe omgeving.

Stap 4

Naast de mening van de school is het eveneens een verrijking om de mening van de stageplaats te beluisteren. Op die manier krijgt men inzicht in de mate waarin de transfer van geleerde vaardigheden in een nieuwe omgeving ervaren wordt door externen. Daarnaast kan ook een observatie ter plaatsen zinvol zijn voor de GTB-consulent. Binnen deze stap wordt gekeken of er bijkomende aspecten zijn die hun invloed kunnen hebben op het verdere verloop van het proces.

Stap 5

Vervolgens gaat GTB een trajectvoorstel formuleren als antwoord op de vraag van de leerling met ASS. Dit wordt vervolgens teruggekoppeld naar de school die haar mening over het voorstel formuleert. De school blijft zodoende steeds actief betrokken bij de stand van zaken.

Stap 6

Tijdens de vijfde stap wordt het voorstel met de leerling doorgepraat.

Stap 7

Tijdens de ouderavond in de maand juni wordt het trajectvoorstel met betrekking tot verdere stappen richting tewerkstelling voorgesteld aan de ouders. Op die manier worden zij – als belangrijke persoon binnen het blijvende netwerk rond de leerling – volledig op de hoogte gebracht van het voorgestelde traject en kunnen zij hun ervaringen verder doorpraten met de GTB-consulent. De ouders worden op dat moment bekrachtigd in hun handelen met het oog op de toekomstperspectieven van hun zoon of dochter.

Zoals reeds eerder werd aangehaald is het volgen van dit stappenplan geen must. Het is volledig afhankelijk van de individuele situatie van de leerlingen. Daarnaast kan het ook zijn dat men bij een bepaalde stap tot de vaststelling komt dat de nieuwe informatie een invloed heeft op eerder genomen stappen. Omdat dit een circulair proces is, kan men probleemloos terugkeren of een bepaalde stap een tweede maal bijvoegen tussen andere stappen.

Naast deze nauwe samenwerking met GTB werd een werkbundel gemaakt. Daarmee wordt de leerling geïnformeerd over een aantal modaliteiten die belangrijk zijn bij de tewerkstelling, zoals de nodige papieren, omgaan met ontslag, …

Beide kunnen omschreven worden als het inschakelen van een ‘trainer-advocate’ (jobcoach), een professioneel getraind persoon verantwoordelijk voor het matchen van een persoon met autisme en een job.