4.1 Visie

Een succesvolle overgang hangt af van de activiteiten die de persoon ondernam tijdens zijn schooljaren. Een matching tussen het leerlingenprofiel en een functieprofiel binnen een bedrijf is hiervoor van cruciaal belang. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van Mast III als testprogramma om een persoon-functie- en taakprofiel op te stellen.

Door deze verschillende profielen met elkaar te matchen wordt duidelijk of een persoon in een functieprofiel past en/of dat hij:zij nog een taak aangeboden moet krijgen om de mogelijkheden verder te verbreden.

Daarnaast zal het belangrijk blijven na te gaan welke diensten, ondersteuning, activiteiten de persoon met autisme nodig heeft om een succesvolle overstap te garanderen.

Voor dit onderdeel verwijzen we graag ook naar de projecten ‘Beter voorkomen dan genezen ofte naar een preventief MSFP (Maatschappelijk Sociaal Financieel Preventief) beleid voor maatschappelijk-sociaal kansarmen’ en ‘Naar een Sociaal Maatschappelijk Financieel Preventief beleid’ dat in de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 werden uitgewerkt door SBSO Ter Zee in opdracht van de stad Oostende.

‘Beter voorkomen dan genezen ofte naar een preventief MSFP (Maatschappelijk Sociaal Financieel Preventief) beleid voor maatschappelijk-sociaal kansarmen’ richt zich naar scholen, begeleidingsinstanties en werkgevers. De bundel die het resultaat was van het onderzoeksproject geeft hen een beeld van de mogelijke tewerkstellingsinitiatieven – en maatregelen voor de doelgroep van personen met een arbeidshandicap, waar leerlingen met autisme ontegensprekelijk onderdeel van uitmaken.

Vanuit deze conclusie – dat er nood was aan het ingroeien van bepaalde diensten tijdens de schoolloopbaan, zodat zowel school als tewerkstellingsinitiatieven gelijke tred houden en de jongeren na het schoolverlaten niet in een spreekwoordelijk gat terecht komen.- werd een tweede projectaanvraag ingediend.

In ‘Naar een Sociaal Maatschappelijk Financieel Preventief beleid’ worden de krachten van alle actoren gebundeld om tot een gezamenlijke coaching te komen van onze leerlingen en zo een warme overdracht van informatie te garanderen. Hiertoe werd een intensieve samenwerkende begeleiding op poten gezet met de respectievelijke instanties, waar GTB een centrale draaifunctie vervult.

Deze structuur is een weergave van de opbouw van het traject binnen het project en is bovendien niet bindend. Deze werking kan als voorloper beschouwd worden van de huidige resultaatsverbintenis van GTB

Het project vertrekt vooral vanuit de verwachtingen, dromen en noden van de schoolverlater. Indien een bepaalde stap niet compatibel is met de specifieke situatie van de jongere met ASS dan wordt deze fase overgeslagen.