1.2.1 Schoolexterne voorbereiding

Binnen de school buitengewoon beroeps - of technisch secundair onderwijs zijn er voor de bestaande opleidingen netwerken van stagebedrijven uitgebouwd. Deze netwerken zijn echter niet steeds opgebouwd rekening houdend met de autisme-vriendelijkheid van de stageplaats. Het aantal contacten met bedrijven die aandacht hebben voor autisme-vriendelijke aanpassingen blijft wellicht nog veelal beperkt. Daarom kan het belangrijk zijn om via de lokale beroepsorganisaties een (nieuw) overzicht te vragen van alle potentiële bedrijven. Deze ‘nieuwe’ bedrijven’ kunnen aangesproken worden op hun samenwerkingsbereidheid in functie van leerling-stagiairs met autisme. Een geschikte stageplaats houdt rekening met overzichtelijkheid binnen het bedrijf, afstand, arbeidstijden, begeleidingsmogelijkheden, mogelijkheden tot tewerkstelling na de stage. We moeten ons echter bewust zijn van het feit dat in tijden van laagconjunctuur de samenwerkingsbereidheid op de proef kan worden gesteld. Deze trend zet zich in bepaalde sectoren in en blijft onderhevig aan de economische opmars.

Binnen het kader van het project werd een beginsituatie-analyse gemaakt vaan een groot aantal bedrijven, deze analyse kan een aanzet zijn om bedrijven verder te screenen op hun stagemogelijkheden voor personen met autisme. Dit vormde de basis voor een geïntegreerd document ‘stageplaatsprofiel’ waarmee u tijdens een bezoek, de samenwerkingsmogelijkheden van een bedrijf kan bevragen.

Via matching tussen vraag en aanbod zal u de mogelijkheid krijgen om een ‘autispecifieke databank’ aan te leggen en steeds de best mogelijke keuze te maken.

Naast het opmaken van een dergelijke databank is het steeds van belang om deze contacten ook levendig te houden, dit kan de samenwerkingsrelatie alleen maar ten goede komen.

Het zal ook steeds belangrijk zijn om bedrijven op een gebundelde manier info mee te geven over ASS. Daarvoor werd in het pilootproject van het OVSG een affiche campagne opgezet waarover u meer informatie kan terugvinden op hun website.